Promocje

konkurs-biolaven-m

Regulamin konkursu https://www.instagram.com/biolaven.pl/
1. Organizatorem Konkursu na profilu Instagramowym @biolaven.pl jest firma SYLVECO Piela Radosław, Stobierna 1076, 36-002 Jasionka (zwana „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak i pod linkiem: http://biolaven.pl/promocje.
4. Serwis Instagram.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Nagrodą dla laureata Konkursu jest zestaw kosmetyków, składający się z produktów:
BIOLAVEN Balsam do ciała

BIOLAVEN Żel myjący do ciała

BIOLAVEN Płyn micelarny

BIOLAVEN Żel myjący do twarzy

BIOLAVEN Krem do twarzy na noc

Wartość nagrody: 99.45 zł.

Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z serwisu instagram.com/biolaven.pl
Konkurs trwa od 17.05.2016 r. do 23.05.2016 r. do godziny 23:59.

ZASADY KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
– Być obserwatorem @biolaven.pl
– Polubić post konkursowy i udostępnić go na swoim profilu.
– Oznaczyć udostępniony post konkursowy profilem @biolaven.pl.
– Dodać do udostępnionego postu hashtagi #biolavendlamamy i #kosmetykinaturalne.
– Przy udostępnionym poście napisać dlaczego ten zestaw powinien trafić do Twojej Mamy.
2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Laureaci wyłonieni zostaną w ciągu 2 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na profilu Instagram @biolaven.pl https://www.instagram.com/biolaven.pl/.
3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
4. Nagroda do laureata Konkursu wysłana zostanie pocztą na adres wskazany przez laureata. Laureat zobowiązany jest wskazać adres do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5. Nagroda do laureata wysłana będzie tylko na terenie Polski.
6. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.